છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
ઇ-સિટિઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 27-11-2014 એફડીવી-૧૨૨૦૧૩-૧૪૫૨-ટ​ ૮૦૦/૨, માછીમાર આવાસ યોજનાના ઘટકોના સીલીંગ માં સુધારા/ફેરફાર કર​વા બાબત​ 122013-1452-T.pdf (1 MB)
2 31-07-2013 FDE-102013-487-JH Reconstitution of Board of Directors-Gujarat Fisheries Central Cooperative Association Ltd. 14_130_1_gr_1-8-2013.pdf (809 KB)
3 28-04-2012 નવભ/૧૩૨૦૧૧/૧૯૧૦/ટ વિસ્તરણ અને તાલીમના હેડ હેઠળમહિલાઓને પોરબન્દર ખાતેના તાલીમકેન્દ્ર તેમજ ફીશરીઝ કોલેજ વેરાવળ ખાતે તાલીમ આપવા માટેની રૂ. ૧૬.૦૦ લાખની નવી બાબતને સને ૨૦૧૨-૧૩ના વર્ષમા અમલમા મુકવા વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત 14_129_1_GR.pdf (60 KB)
4 27-11-2008 ઠરાવ ક્રમાંકઃRKV-132008-241-T રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના-RKVY Web_Site_R.K.V.Y.1.pdf (89 KB)
5 04-10-2005 તલમ-૧૦-૨૦૦૪-૪૭૪૭-(૧)-વસુતાપ્ર-૩ રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ / કર્મચારીઓ વિદેશમાં તાલીમ, શિષ્યવૃત્તિ, ફેલોશીપ માટે તેમજ ભારતમાં તાલીમ, પરિશંવાદ, કાર્યશિબિર માટે પ્રતિનિયુક્ત કરવા બાબત. 14_133_1_gr16.pdf (421 KB)
6 16-08-2005 તલમ-૧૦-૨૦૦૪-૪૭૪૭-વસુતાપ્ર-૩ રાજ્ય સરકારની અધિકારીઓ / કર્મચારીઓને વિદેશમા તાલીમ, શિષ્યવૃત્તિ, ફેલોશીપ માટે તેમજ ભારતમાં તાલીમ, પરિસંવાદ, કાર્યશિબિર માટે પ્રતિનિયુક્ત કરવા બાબત 14_132_1_gr9.pdf (2 MB)
7 29-04-2004 તલમ-૧૦૨૦૦૪-૧૩૮૩-વસુતાપ્ર-૩ રાજ્ય તાલીમ નીતિ અધિકારીશ્રીઓની ફરજિયાત તાલીમ 14_131_1_gr8.pdf (349 KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation