છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
સંપર્ક

વિભાગનુ સરનામું

મત્સ્યોદ્યોગ કમિશ્નર


3જો માળ, બ્‍લોક નં.૧૦
જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૭૦.
ફોન નં :- +91-232-53739
ફેક્સ નં :- +91-232-53730

લોકેશન


અ.નં નામ અને હોદ્રો કચેરી ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ /રહેઠાણ નંબર
શ્રી પી.એલ.દરબાર કમિશ્ર્નર શ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨ ૯૯૭૮૪૦૬૧૨૦ ૦૭૯-૨૩૨ ૩૧૩૧૪
શ્રી વી.બી.ઝાલા કમિશ્ર્નર શ્રી ના અગ્ર રહસ્ય સચિવશ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨
શ્રી એન.આર.પટેલ નાયબ મત્સ્યોધોગ કમિશ્ર્નર ઇ/ચા ૫૩૭૩૭ ૯૮૨૫૬૩૩૪૯૨
શ્રીમતી આર.એસ.પટેલ નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (આંકડા‌) ૫૩૭૪૩ ૯૮૭૯૧૪૦૫૧૭
નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (ખાલી) ૫૩૭૩૯
શ્રી બી.ડી.ધાનાણી ઇ/ચા નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક ૫૩૭૩૨ ૯૪૨૭૪૦૮૮૯૪
મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક (ખાલી)(વહીવટ) ૫૩૭૩૮
કુ. યોગીતા એન. પરમાર ૫૩૭૩૨ ૯૯૨૫૪૭૦૯૩૬
શ્રી કે.આર.પટ્ટ્ણી મત્સ્યોધોગ અધિક્ષક ૫૩૭૪૮ ૯૯૨૫૧૬૬૭૦૫
૧૦ મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક (ખાલી) ૫૩૯૨૨
૧૧ જિનલબેન એન.પટેલ આંકડા અધિકારી ૫૩૭૩૩ ૯૭૨૫૪૭૯૨૪૧
૧૨ નાયબ કલેક્ટર (ખાલી) ૫૩૭૪૭
૧૩ શ્રી જી.એચ.મદલાણી મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક ૫૩૭૩૬ ૯૪૨૬૫૨૭૯૧૮
૧૪ શ્રી એલ.એ. વડુકર વહીવટી અધિકારી
૯૪૨૮૫૦૮૦૯૩
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation