છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
સંપર્ક

વિભાગનુ સરનામું

મત્સ્યોદ્યોગ કમિશ્નર


૩જો માળ, બ્લોક્નં-૧૦
જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
ફોન નં :- ૦૭૯-૨૩૨-૫૩૭૨૯
ફેક્સ નં :- ૦૭૯-૨૩૨-૫૩૭૩૦

લોકેશન

Commissioner of Fisheries

અ.નં નામ અને હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર
શ્રી સુધીર.બી.પટેલ નિયામકશ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨
શ્રીમતી રૂચાબેન જી. ચાવડા નિયામકશ્રીના અગ્ર રહસ્ય સચિવશ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨
શ્રી કે.આર.પટ્ટ્ણી નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામકશ્રી ૫૩૭૩૭
શ્રી એમ.ડી.થાનકી નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (વહીવટ) ઇ/ચા ૫૩૭૪૩
શ્રી એમ.ડી.થાનકી મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક (વહીવટ) ૫૩૭૪૩
શ્રી ડી.આઇ.સુતરીયા નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (આંકડા‌) ઇ/ચા ૫૩૭૪૮
શ્રી ટી.વી.ચૌધરી નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ૫૩૭૪૭
શ્રી ડી.આર.પટેલ મદદનીશ કાર્યપાલક ઇજનેર ૫૩૭૪૭
શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ કે. વાઘેલા મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક (એક્વા) ઇ/ચા ૫૩૭૪૧
૧૦ શ્રી એસ.ઝેડ ખુરેશી હિસાબી અધિકારી ઇ/ચા ૫૩૭૩૨
૧૧ શ્રી બી.એમ.કટારા વહીવટી અધિકારી ૫૧૩૯૭
૧૨ શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ કે. વાઘેલા મત્સ્યોધોગ અધિક્ષક  ૫૩૭૪૧
૧૩ શ્રી ડી.આઇ.સુતરીયા મત્‍સ્‍યોધોગ અધિક્ષક ૫૩૭૪૮
૧૪ શ્રી આર.આઇ.અજવાળીયા મત્‍સ્‍યોધોગ અધિક્ષક ૫૩૭૩૫
૧૫ શ્રી બી.ડી.ચૌધરી આંકડા અધિકારી ઇ/ચા ૫૩૭૩૩
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation