Achievements The development of the fisheries sector in the last 10 years
સંપર્ક

વિભાગનુ સરનામું

મત્સ્યોદ્યોગ કમિશ્નર

3જો માળ, બ્‍લોક નં.૧૦જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૭૦.

ફોન નં :- +૯૧-૨૩૨-૫૩૭૩૯
ફેક્સ નં :- +૯૧-૨૩૨-૫૩૭૩૦

લોકેશન

Commissioner of Fisheries Contact
અ.નં નામ અને હોદ્રો કચેરી ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ /રહેઠાણ નંબર
શ્રી પી.એલ.દરબાર કમિશ્ર્નર શ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨ ૯૯૭૮૪૦૬૧૨૦ ૦૭૯-૨૩૨ ૩૧૩૧૪
શ્રી વી.બી.ઝાલા કમિશ્ર્નર શ્રી ના અગ્ર રહસ્ય સચિવશ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨
શ્રી એન.આર.પટેલ નાયબ મત્સ્યોધોગ કમિશ્ર્નર ઇ/ચા ૫૩૭૩૭ ૯૮૨૫૬૩૩૪૯૨
શ્રીમતી આર.એસ.પટેલ નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (આંકડા‌) ૫૩૭૪૩ ૯૮૭૯૧૪૦૫૧૭
નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (ખાલી) ૫૩૭૩૯
શ્રી બી.ડી.ધાનાણી ઇ/ચા નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક ૫૩૭૩૨ ૯૪૨૭૪૦૮૮૯૪
મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક (ખાલી)(વહીવટ) ૫૩૭૩૮
કુ. યોગીતા એન. પરમાર ૫૩૭૩૨ ૯૯૨૫૪૭૦૯૩૬
શ્રી કે.આર.પટ્ટ્ણી મત્સ્યોધોગ અધિક્ષક ૫૩૭૪૮ ૯૯૨૫૧૬૬૭૦૫
૧૦ મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક (ખાલી) ૫૩૯૨૨
૧૧ જિનલબેન એન.પટેલ આંકડા અધિકારી ૫૩૭૩૩ ૯૭૨૫૪૭૯૨૪૧
૧૨ નાયબ કલેક્ટર (ખાલી) ૫૩૭૪૭
૧૩ શ્રી જી.એચ.મદલાણી મદદનીશ મત્સ્યોધોગ નિયામક ૫૩૭૩૬ ૯૪૨૬૫૨૭૯૧૮
૧૪ શ્રી એલ.એ. વડુકર વહીવટી અધિકારી
૯૪૨૮૫૦૮૦૯૩
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation