છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
ઇ-સિટિઝન

કાયદા અને નિયમો

પ્રકરણોઃ
પ્રકરણ-૧ પ્રાથમિક
પ્રકરણ-૨ માછલીઓનું રક્ષણ
પ્રકરણ-૩ નિર્દિષ્ટ વિસ્તારમાં માછલાં પકડવાનું નિયમન
પ્રકરણ-૪ અપીલ અને સુધારણા
પ્રકરણ-૫ ગુના અને દંડ
પ્રકરણ-૬ મત્સ્યોદ્યોગના છેવટના સત્તાધિકારી
પ્રકરણ-૭ પ્રકીર્ણ
પ્રકરણોઃ
પ્રકરણ-૧ પ્રાથમિક
પ્રકરણ-૨ માછલીઓનું રક્ષણ
પ્રકરણ-૩ નિર્દિષ્ટ વિસ્તારમાં માછલાં પકડવાનું નિયમન
પ્રકરણ-૪ અપીલ અને સુધારણા
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation